“Group Show”

Group Show 2013
Installation view at MISA SHIN GALLERY
Photo: Keizo Kioku

Group Show 2013
Installation view at MISA SHIN GALLERY
Photo: Keizo Kioku

Group Show
Ozawa Tsuyoshi, Kawashima Kiyoshi, Terya Yuken, Pamela Rosenkranz
Jan 15 – Feb 23, 2013

2018-09-11|
SAME TAG POSTS