“Group Show 2”

Group Show 2 2018
Installation view at MISA SHIN GALLERY

Group Show 2 2018
Installation view at MISA SHIN GALLERY

Group Show 2
Back Seung Woo, Hikosaka Naoyoshi, Kawamata Tadashi, Ozawa Tsuyoshi, Shinoda Taro, Tomatsu Shomei
April 7 – April 14, 2018

SAME TAG POSTS