Chewing Gum and Chocolate
TOMATSU Shomei
March 1 – April 9, 2016
View Exhibition

The Road Not Taken
OZAWA Tsuyoshi, AI Weiwei, Ken LUM, TOMATSU Shomei
Nov 27, 2015 – Jan 30, 2016
View Exhibition

Afghanistan 1963
TOMATSU Shomei
September 19 – November 2, 2013
View Exhibition

Shinjuku Turmoil
TOMATSU Shomei
April 21 – June 11, 2011
View Exhibition