Everyone likes someone, as you like someone
OZAWA Tsuyoshi
April 15 – June 4, 2016
View Exhibition

The Road Not Taken
OZAWA Tsuyoshi, AI Weiwei, Ken LUM, TOMATSU Shomei
Nov 27, 2015 – Jan 30, 2016
View Exhibition

できるかな Can You Do It?
OZAWA Tsuyoshi
Mar 19 – May 2, 2013
View Exhibition

Group Show
OZAWA Tsuyoshi, KAWASHIMA Kiyoshi, TERUYA Tuken, Pamela ROSENKRANZ
Jan 15 – Feb 23, 2013
View Exhibition

ON PHOTOGRAPHY
OZAWA Tsuyoshi, BACK Seung Woo, SHIMIZU Jio
Sep 21 – Nov 2, 2012
View Exhibition